ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Laccaria amethystina 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2004 / ខែ​តុលា​ / 3