இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Amethistzwamx + Laccaria amethystinax 1