ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Amethistzwamx + Laccaria amethystinax 1