இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Laccariax + Laccaria amethystinax 1