ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Laccariax + Laccaria amethystinax 1